Siirry sisältöön

Uudisovi.com-verkkosivuston käyttö- ja sopimusehdot yhteistyökumppaneille

Päivitetty 25.01.2023

1. Soveltamisala

Näitä käyttö- ja sopimusehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Profilm Oy:n (y-tunnus 2762993-3, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottamiin ja ylläpitämiin Uudisovi.com-verkkosivuston markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluihin (sisältäen mm. verkkosivustolla luettavissa, katseltavissa ja käytettävissä olevat markkinapaikat, tietokannat ja erilaisten kohteiden hakuihin, vertailuihin ja hinnoitteluihin liittyvät verkkopalvelut sekä näihin liittyvät uutiskirjeet, jäljempänä kukin näistä ”Palvelu”).

Palveluun voi Käyttöehtojen lisäksi soveltua myös lisäehtoja, jotka on kuvattu kussakin Palvelussa.

2. Määritelmät

Jäljempänä ”Kohteen Tarjoajalla” tarkoitetaan kauppa- tai yhdistysrekisteriin rekisteröityä oikeushenkilöä, joka voi Palvelun avulla myydä ja markkinoida uudiskohteita (jäljempänä ”Kohde”). Kohteen Tarjoajan puolesta Palvelua käyttävällä luonnollisella henkilöllä tulee olla oikeus edustaa kyseistä oikeushenkilöä.

Jäljempänä ”Käyttäjällä” tarkoitetaan Palvelua loppukäyttäjänä käyttävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka voi Palvelun kautta etsitä ja verrata Kohteita sekä tehdä Kohteita koskevia tarjouspyyntöjä. Mikäli Käyttäjä on oikeushenkilö, tulee Palvelua Käyttäjän puolesta käyttävällä luonnollisella henkilöllä olla oikeus edustaa kyseistä oikeushenkilöä.

Kohteen Tarjoajaan ja Käyttäjään voidaan jäljempänä viitata myös yhteisnimityksellä ”Asiakas”.

Jäljempänä ”Aineistolla” tarkoitetaan Kohteen Tarjoajan missä tahansa muodossa Palveluun tuottamaa aineistoa, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, ilmoituksia, kuvia, myyntiesitteitä, piirroksia, videoita, paikkatietoja, yhteystietoja sekä hintatietoja.

3. Käyttöehtojen voimaantulo

Käyttäjät voivat käyttää Palvelua joko rekisteröitymättä tai rekisteröityneenä. Käyttäjän osalta Käyttöehdot tulevat voimaan, kun Käyttäjä hyväksyy Käyttöehdot joko Palvelua käyttämällä tai rekisteröitymisen yhteydessä.

Kohteen Tarjoajat voivat käyttää Palvelua ainoastaan rekisteröityneenä. Kohteen Tarjoajan osalta Käyttöehdot tulevat voimaan, kun Kohteen Tarjoaja on hyväksynyt Käyttöehdot rekisteröitymisen yhteydessä tai kirjautuessaan Palveluun ensimmäisen kerran. Käyttöehtojen hyväksymisen yhteydessä Kohteen Tarjoajan tulee lisäksi hyväksyä Käyttöehtojen liite, jolla yhteisrekisterinpitäjinä toimivat Palveluntarjoaja ja Kohteen Tarjoaja sopivat vastuualueistaan Käyttäjien henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietosuojalainsäädännössä asetettujen velvoitteiden noudattamiseksi.

Käyttöehdot mahdollisine liitteineen ja Palvelukohtaisine lisäehtoineen muodostavat Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisen sopimuksen. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Palveluntarjoajan ennakollista suostumusta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Uudisovi.com-verkkosivustolla sekä sähköpostitse rekisteröityneille Asiakkaille.

4. Rekisteröityminen ja käyttäjätunnus

Palvelun käytön edellyttäessä rekisteröitymistä Asiakkaan on annettava kaikki rekisteröitymislomakkeella pakolliseksi merkityt tiedot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia, Asiakkaan on viipymättä päivitettävä tiedot Uudisovi.com-verkkosivustolla omatoimisesti tai ilmoittamalla muutoksista Palveluntarjoajalle.

Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaalle luodaan henkilökohtainen käyttäjätunnus. Asiakas on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle viipymättä, mikäli epäilee tunnuksensa paljastuneen kolmannelle taholle. Asiakkaan tunnuksilla Palvelussa suoritetut toimenpiteet, jotka on tehty ennen kuin Palveluntarjoaja on kuitannut vastanottaneensa ilmoituksen tunnusten paljastumisesta, sitovat Asiakasta.

Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaan tulee valita käyttäjätunnukselleen salasana. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vaihtaa salasana Uudisovi.com-verkkosivuston kautta omatoimisesti.

Asiakkaalla on oikeus saada kadotetun ja/tai kolmannen tahon tietoon joutuneen käyttäjätunnuksen tilalle uusi käyttäjätunnus. Palveluntarjoaja pyrkii tällöin siirtämään Asiakkaan Palvelun käyttöön liittyvät tiedot sekä mahdollisen maksullisen Palvelun käyttämättä olevan osan uudelle käyttäjätunnukselle. Maksullisen Palvelun käyttämättä olevaa osaa ei palauteta Asiakkaalle rahana.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea Asiakkaan käyttäjätunnuksen tilanteessa, jossa Palveluntarjoaja epäilee käyttäjätunnusta käytettävän näiden Käyttöehtojen, Palvelukohtaisten lisäehtojen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti. Mahdollista maksullisen Palvelun käyttämättä olevaa osaa ei tällöin palauteta Asiakkaalle.

5. Palvelun käyttöoikeus ja sen rajoitukset

Palveluntarjoaja myöntää Asiakkaalle rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun.

Kohteen Tarjoajan käyttöoikeus pitää sisällään oikeuden julkaista Aineistoa Palvelussa sekä vastata Käyttäjien jättämiin yhteydenottopyyntöihin.

Käyttäjän käyttöoikeus pitää sisällään oikeuden tutustua Aineistoon ja jättää Kohteen Tarjoajille yhteydenottopyyntöjä sekä ei-kaupallisessa tarkoituksessa yksityiskäyttöön että ammatillisessa tarkoituksessa esimerkiksi toimeksiannon hoitamiseksi.

Palveluntarjoaja ei myönnä Asiakkaalle mitään muita käyttöoikeuksia. Asiakkaalle ei muodostu muita käyttöoikeuksia tekijänoikeuslaissa tarkoitetun sopimuslisenssin nojalla.

Käyttöoikeus ei sisällä oikeutta kerätä Palvelusta osia taikka muodostaa Palvelun osista omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta.

Edellä sanottua rajoittamatta Asiakkaalla on oikeus tehdä yksittäisiä kopioita ja/tai tulosteita Palvelusta ja sen sisältämästä Aineistosta. Kaikissa tulosteissa ja kopioissa on säilytettävä kaikki kyseiseen Palvelun osan tai Aineiston sisältämät tekijänoikeuksiin tai muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

6. Hinnasto
6.1 Veloitukset Palvelun käytöstä

Osa Palveluista on maksullisia. Maksullisista Palveluista voidaan periä sekä perusmaksu että Palvelun käyttöön liittyvä käyttömaksu, joka perustuu esimerkiksi Palvelun kautta julkaistavien ilmoitusten määrään. Kulloinkin voimassa oleva hinnastoon (jäljempänä ”Hinnasto”) voi tutustua tarkemmin täältä.

Palveluntarjoaja voi tarjota mahdollisuuden kokeilla maksullisen Palvelun käyttöä rajoitetun ajan maksutta tai alennettuun hintaan erillisessä tarjouksessa määritetyin ehdoin. Ellei tarjouksessa nimenomaisesti toisin mainita, tarjousedun saa käyttää ainoastaan yhden (1) kerran. Väärinkäytökseksi katsotaan esimerkiksi useamman käyttäjätunnuksen luominen tavanomaisten veloitusten välttämiseksi.

Maksulliset Palvelut veloitetaan tilaushetkellä sekä jatkuvaluonteisissa maksullisissa Palveluissa Palvelun kuvauksessa erikseen ilmoitettuna tilauksen uusiutumisajankohtana kuukausittain tai vuosittain. Palveluntarjoajalla on oikeus odottaa maksutapahtuman todentamista ennen maksullisen Palvelun toimittamista.

Maksulliset Palvelut veloitetaan laskuttamalla. Laskujen maksuehto on neljäntoista (14) vuorokautta netto. Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneestä maksusta korkolain mukainen viivästyskorko sekä saatavien perinnästä annetun lain mukaiset perintäkulut. Mikäli viivästynyttä maksua viivästyskorkoineen ja mahdollisine perintäkuluineen ei ole suoritettu neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa huomautuksen lähettämispäivästä, Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää maksamatta olevan Palvelun käyttö. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Kohteen Tarjoajalla ei ole oikeutta peruuttaa maksullista Palvelua sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut ja käsitellyt maksullisen Palvelun tilauksen.

6.2 Hinnastonmuutokset

Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa Palveluiden hintoja sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi. Hinnastoa voidaan muuttaa esimerkiksi tilanteessa, jossa Palvelun tuotantokustannukset muuttuvat olennaisesti.

Hinnaston muutokset eivät koske jo tehtyjä kertaluonteisia Palvelun tilauksia sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut tilauksen. Jatkuvaluonteisten Palvelujen osalta Hinnaston muutokset tulevat voimaan muutosta seuraavana tilauksen uusiutumisajankohtana.

Palveluntarjoaja ilmoittaa Hinnaston muutoksista Uudisovi.com-verkkosivustolla sekä sähköpostitse sellaisille Asiakkaille, joilla on voimassa oleva maksullisen Palvelun tilaus.

7. Asiakasviestintä ja henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja voi lähettää Asiakkaalle asiakasviestintää sähköpostitse Asiakkaan tilaaman Palvelun toimittamiseksi, kuten ilmoittaakseen Käyttäjälle hakuvahdin löytämistä Kohteista. Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa saamaansa asiakasviestintään Uudisovi.com-verkkosivustolla omatoimisesti tai ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan.

Kohteen Tarjoaja voi vastata Käyttäjän Kohdetta koskevalla sivulla tekemään yhteydenottopyyntöön sähköpostitse tai puhelimitse Käyttäjän pyynnön mukaisesti.

Palvelun käyttöön liittyviä henkilötietoja käsitellään Palveluntarjoajan tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaselosteeseen voi tutustua täältä.

8. Immateriaalioikeudet
8.1 Palvelun immateriaalioikeudet

Palveluun, sen ulkoasuun sekä koodiin liittyvät omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaisesti Palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille.

Palveluntarjoaja ei myönnä Asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia Palvelun omistus- tai immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön myötä. Palvelun tai sen osan tallentaminen, jäljentäminen, muokkaaminen, julkaiseminen tai muu hyödyntäminen muuhun kuin Käyttöehdoissa nimenomaisesti sallituksi kuvattuun tarkoitukseen ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan ennakollista kirjallista suostumusta on kielletty.

Mikäli Palvelun tai sen osan julkaiseminen, levittäminen tai muu yleisön saataville asettaminen on lainsäädännön sisältämän poikkeuksen nojalla sallittua, on Palveluntarjoaja tai sen yhteistyökumppani aina mainittava Palveluun liittyvien oikeuksien haltijana.

Palveluntarjoaja ei vastaa sellaisista kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on käytetty vastoin näitä Käyttöehtoja tai voimassa olevaa lainsäädäntöä.

8.2 Aineiston immateriaalioikeudet

Kohteen Tarjoajan Palveluun tallentama Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Palveluntarjoajan sähköisiä tietokantoja. Kohteen Tarjoaja myöntää Palveluntarjoajalle ja sen mahdollisille konserniyhtiöille ja yhteistyökumppaneille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen ja peruuttamattoman oikeuden korvauksetta muunnella, kopioida ja julkaista Aineistoa sekä muutoin kaupallista tarkoitusta varten saattaa Aineisto yleisön saataville esimerkiksi Palveluntarjoajan sosiaalisen median kanavissa sekä printtimedioissa. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Aineistoa Palvelun parantamiseksi esimerkiksi selkeitä virheitä korjaamalla.

Palveluntarjoaja voi soveltuvin osin hyödyntää Aineistoa myös sen jälkeen, kun Aineiston kohteena oleva Kohde on poistettu Palvelusta.

Aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät sen Palveluun toimittaneella Kohteen Tarjoajalla. Kohteen Tarjoajalla säilyy Palveluntarjoajasta riippumaton oikeus Aineiston hyödyntämiseen.

8.3 Palveluntarjoajan referenssioikeus

Palveluntarjoajalla on oikeus julkistaa Kohteen Tarjoajan ja Palveluntarjoajan välinen asiakassuhde sekä käyttää asiakassuhdetta referenssinä myydessään Palveluita kolmansille osapuolille. Referenssioikeuteen sisältyy oikeus käyttää Kohteen Tarjoajan logoa. Referenssioikeus pysyy voimassa myös asiakassuhteen päätyttyä.

9. Palveluntarjoajan vastuut
9.1. Palveluntarjoajan asema

Palveluntarjoaja toimii kohdeilmoitusten sekä tarjouspyyntöjen ja tarjousten välittäjänä. Palveluntarjoaja ei tule osapuoleksi Asiakkaiden välisiin, Palvelun kautta tai avulla syntyneisiin toimeksianto-, kauppa- tai muihin sopimuksiin. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaiden tekemistä tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista tai niiden pätevyydestä.

Palveluntarjoaja ei ole miltään osin vastuussa Palvelun kautta välitettävistä Kohteista taikka Kohteista Palvelussa annettujen tietojen oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta.

Palveluntarjoaja ei ota kantaa Asiakkaiden välille mahdollisesti syntyviin erimielisyyksiin. Asiakkaiden välisissä sopimusrikkomustilanteissa Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta etsiä korvaavaa sopimuskumppania tai Kohdetta taikka korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa. Riitatilanteissa Palveluntarjoaja toimittaa mahdollisesti hallussaan olevia tietoja Palvelusta poistetusta Aineistosta ainoastaan Aineiston Palveluun toimittaneelle Kohteen Tarjoajalle. Viranomaisen perustellusta pyynnöstä tai tuomioistuimen määräyksestä tietoja voidaan toimittaa myös Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.

9.2. Palvelun toiminta ja muutokset Palveluun

Palvelun esittely- ja muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole Palvelun määrityksiä. Palveluntarjoaja kehittää Palveluja jatkuvasti ja sillä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta korjata Palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita sekä tehdä muita muutoksia Palveluun. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan etukäteen Uudisovi.com-verkkosivustolla sekä sähköpostitse rekisteröityneille Asiakkaille.

Jollei toisin ole sovittu tai Palvelun luonteesta muuta johdu, Palvelu suoritetaan ilman aiheetonta viivytystä tilauksen tekemisen jälkeen.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä vuorokauden ympäri. Palveluntarjoajalla on ilman vahingonkorvausvelvollisuutta oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja pyrkii rajoittamaan käyttökatkojen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista sekä ilmoittamaan Palvelun pitkäkestoisista käyttökatkoista etukäteen Uudisovi.com-verkkosivustolla sekä sähköpostitse rekisteröityneille Asiakkaille.

Mikäli maksullisen aikaperusteisen Palvelun käyttö estyy Palveluntarjoajasta johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Palveluntarjoaja kyseisen Palvelun käyttöaikaa käyttökatkoa vastaavasti. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen käyttökatkon johdosta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista Palvelun käyttökatkoista tai Palvelussa ilmenevistä virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Tällaisena ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi lakkoja, sulkuja ja muita työtaistelutoimenpiteitä myös silloin, kun Palveluntarjoaja on itse niiden kohteena tai niihin osallisena. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sen alihankkijaa kohdanneen ylivoimaisen esteen aiheuttamasta Palvelun käyttökatkosta tai Palvelussa ilmenneestä virheestä, mikäli Palveluntarjoaja ei voi ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia alihankintaa muualta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttökatkojen, virhetilanteiden tai muiden vastaavien syiden aiheuttamasta Aineiston tahattomasta poistumisesta Palvelusta taikka Aineiston muutoksista.

9.3. Linkit ulkopuolisiin verkkosivustoihin

Palveluntarjoaja voi sisällyttää Palveluun linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkosivustoihin tai muihin digitaalisiin palveluihin. Kohteen Tarjoaja voi sisällyttää tuottamaansa Aineistoon linkkejä Kohteen Tarjoajan omalle verkkosivustolle.

Palveluntarjoaja ei valvo Palveluun linkitettyjen verkkosivustojen ja muiden digitaalisten palveluiden sisältöä, eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Asiakkaan tulee tutustua Palveluun linkitetyn verkkosivuston tai muun digitaalisen palvelun käyttöehtoihin ennen sen käyttämisen aloittamista. Asiakas käyttää Palveluun linkitettyä verkkosivustoa tai muuta digitaalista palvelua omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluun linkitetyn verkkosivuston tai muun digitaalisen palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

9.4. Reklamaatiot ja vahingonkorvaus

Kohteen Tarjoajan tulee tarkastaa Palvelu välittömästi Aineiston julkaisemisen jälkeen sekä ilmoittaa havaitsemistaan puutteista Palveluntarjoajalle viipymättä, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun Kohteen Tarjoaja on havainnut virheen tai hänen olisi tullut se havaita. Palvelua koskevat reklamaatiot tulee toimittaa Palveluntarjoajan asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen info@profilm.fi. Mainitun ajanjakson päättymisen jälkeen reklamaatioita ei voida enää esittää, vaan Kohteen Tarjoajan katsotaan hyväksyneen Palvelun.

Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan maksullisessa Palvelussa olleen virheen Kohteen Tarjoajalle aiheuttamista välittömistä vahingoista. Vastuun enimmäismäärä on rajattu Kohteen Tarjoajan Palvelusta maksamaan hintaan. Mikäli Palvelu on jatkuvaluonteinen, on vastuun enimmäismäärä enintään Palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta virheen havaitsemishetkellä.

Maksuttomien Palveluiden osalta Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Tässä kohdassa kuvattuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli Palveluntarjoaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

10. Asiakkaan vastuut
10.1. Yleistä

Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen ja mahdollisten Palvelukohtaisen lisäehtojen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakas ei saa käyttää Palvelua tavalla, jonka seurauksena Palvelu lakkaa toimimasta, ylikuormittuu tai muutoin vahingoittuu taikka josta muutoin aiheutuu ilmeistä haittaa Palveluntarjoajalle.

10.2. Kohteen Tarjoajan vastuut

Kohteen Tarjoaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus tarjota Kohdetta Palvelussa.

Kohteen Tarjoaja vastaa siitä, että Kohteen tiedot ovat oikein ja sitoutuu viipymättä päivittämään mahdolliset muutokset Kohteen tiedoissa omatoimisesti Palvelun kautta. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Palveluun toimitettu Aineisto ei ole lain tai hyvän tavan vastaista taikka riko kenenkään kolmannen osapuolen immateriaali- tai muita oikeuksia.

Kohteen Tarjoaja vastaa kaikkien Aineiston julkaisemiseen tarvittavien immateriaali- ja/tai muiden oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista.

10.3. Rikkomustilanteet

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin Käyttöehtojen rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. Palveluntarjoajalla on oikeus suorittaa teknisiä toimenpiteitä Käyttöehtojen ja mahdollisten Palvelukohtaisen lisäehtojen tai lainsäädännön vastaisen toiminnan estämiseksi sekä toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksen toteuttamiseksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Asiakkaan henkilötiedot toimivaltaiselle viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että Palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä Asiakkaan julkaiseman Aineiston tai Asiakkaan toiminnan täyttävän rikoksen tunnusmerkistön.

11. Sopimuksen päättyminen
11.1. Yleistä

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä Asiakkaan asiakastili ja siihen liitetty käyttäjätunnus poistetaan ja Asiakkaan oikeus käyttää rekisteröitymistä edellyttävää Palvelua lakkaa.

Kohteen Tarjoaja ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajan oikeudet Kohteen Tarjoajan Palveluun toimittamaan Aineistoon säilyvät voimassa. Palveluntarjoajalla on halutessaan oikeus hävittää Palveluun toimitettu Aineisto kokonaisuudessaan. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa kyseistä Aineistoa Kohteen Tarjoajalle sopimuksen päättymisen jälkeen, vaan Kohteen Tarjoaja on vastuussa Aineiston tarpeellisista varmuuskopioista.

Mikäli sopimus päättyy sen vuoksi, että Asiakas on rikkonut Käyttöehtoja, Palvelukohtaisia lisäehtoja tai soveltuvaa lainsäädäntöä, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa Asiakkaalle maksullisen Palvelun käyttämättä olevaa osaa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että maksullista Palvelua koskevan laskun maksamatta jättäminen tai maksullisen Palvelun käyttämättä jättäminen eivät muodosta sopimuksen irtisanomisilmoitusta.

Asiakkaan asiakastilin ollessa käyttämätön yli yhden (1) vuoden ajan, Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea asiakastili ja poistaa siihen liitetty käyttäjätunnus sekä muut Asiakasta koskevat tiedot, pakottavan lainsäädännön nojalla säilytettävät tiedot pois lukien. Mahdollista käyttämättä olevaa Palvelun osaa ei korvata Asiakkaalle.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta Käyttöehtojen kohdat 8 (Immateriaalioikeudet), 9.4 (Reklamaatiot ja vahingonkorvaus) ja 12 (Sovellettava laki ja erimielisyydet) säilyvät voimassa.

11.2 Sopimuksen irtisanominen

Maksuttomat palvelut

Asiakas voi irtisanoa maksuttoman Palvelun päättymään välittömästi joko Uudisovi.com-verkkosivuston kautta omatoimisesti tai toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen Palveluntarjoajan asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen info@profilm.fi.

Maksulliset Palvelut

Kertaluonteisten maksullisten Palveluiden sekä tietyksi ajanjaksoksi sovittujen jatkuvaluonteisten maksullisten Palveluiden osalta sopimukset ovat luonteeltaan määräaikaisia, eikä Palvelua voi irtisanoa päättymään ennen määräajan päättymistä.

Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan jatkuvaluonteisen maksullisen Palvelun neljäntoista (14) vuorokauden irtisanomisaikaa noudattaen joko Uudisovi.com-verkkosivuston kautta omatoimisesti tai toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen Palveluntarjoajan asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen info@profilm.fi.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan jatkuvaluonteisen maksullisen Palvelun kolmenkymmenen (30) vuorokauden irtisanomisaikaa noudattaen toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen Asiakkaalle sähköpostitse.

11.3. Sopimuksen purkaminen

Sekä Asiakkaalla että Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa maksullista Palvelua koskeva sopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo Käyttöehtoja, Palvelukohtaisia lisäehtoja tai soveltuvaa lainsäädäntöä eikä korjaa toimintaansa yhden (1) viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

Asiakkaalla ja Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus purkaa maksullista Palvelua koskeva sopimus päättymään välittömästi toisen osapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn tai selvitystilaan taikka mikäli osapuolta valvova viranomainen on asettanut osapuolen toimintakieltoon.

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Käyttöehtoihin ja mahdollisiin Palvelukohtaisiin lisäehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluun, Käyttöehtoihin ja mahdollisiin Palvelukohtaisiin lisäehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riita ensiasteena Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

13. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Profilm Oy

Y-tunnus: 2762993–3

Osoite: Hämeentie 50, 04300 Tuusula

Puhelinnumero: 044 299 4640

Sähköposti: info@profilm.fi

 

Käyttö- ja sopimusehtojen yhteisrekisterinpitäjäliite

Tätä yhteisrekisterinpitäjäliitettä (”Liite”) sovelletaan Uudisovi.com-verkkosivuston Käyttöehdoissa tarkoitettujen Palveluntarjoajan ja Kohteen Tarjoajan välisessä sopimussuhteessa.

Käyttöehdoissa määritetyillä termeillä on sama sisältö Liitteessä, jollei toisin ole nimenomaisesti ilmaistu.

Yhteisrekisterinpitäjät
Uudisovi.com-verkkosivustoa (”Sivusto”) käyttävät luonnolliset henkilöt (”Rekisteröidyt”) voivat jättää Kohteen Tarjoajille yhteydenottopyyntöjä Sivustolla olevien yhteydenottolomakkeiden kautta. Sivusto toimittaa yhteydenottolomakkeen kautta kerätyt tiedot (”Henkilötiedot”) automaattisesti sille Kohteen Tarjoajalle, jonka Kohdetta koskevalla sivulla yhteydenottolomake on täytetty.

Palveluntarjoaja ja Kohteen Tarjoaja (yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”) määrittävät Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot yhdessä. Osapuolet ovat siten Henkilötietojen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (”Tietosuoja-asetus”) 26 artiklassa tarkoitettuja yhteisrekisterinpitäjiä.

Liitteellä Osapuolet sopivat ehdoista, joiden mukaisesti Osapuolet käsittelevät Henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjinä sekä keskinäisistä vastuistaan ja velvollisuuksistaan Henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Käyttöehdot hyväksyessään Kohteen Tarjoaja hyväksyy myös Liitteen itseään sitoviksi. Käyttöehdot ja Liite muodostavat Osapuolten välisen sopimuksen.

Mikäli Käyttöehtojen ja Liitteen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti Liitettä.

Henkilötietojen käsittelyn kohde ja tarkoitus
Liite koskee seuraavia Henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Yhteydenottopyynnön sisältö
 • Tekniset tiedot, kuten evästeiden kautta kerättävät tiedot Rekisteröidyn päätelaitteen teknisistä tiedoista ja IP-osoitteesta
 • Kohteen Tarjoaja käsittelee Henkilötietoja vastatakseen Rekisteröidyn yhteydenottopyyntöön sekä asiakassuhteen luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

Palveluntarjoaja käsittelee Henkilötietoja Sivuston toiminnan mahdollistamiseksi ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi sekä laatiakseen koostettuja ja tilastollisia tietoaineistoja Sivuston käytöstä.

Rekisteröidyn antamalla erillisellä suostumuksella Osapuolet voivat kohdistaa Rekisteröityyn suoramarkkinointia Henkilötietoihin perustuen.

Kohteen Tarjoaja hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi Rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa Henkilötietoja Palveluntarjoajan muille yhteistyökumppaneille näiden viestintä- ja markkinointitarkoituksia varten.

Osapuolet eivät saa käsitellä tai muulla tavoin hyödyntää Henkilötietoja muutoin kuin edellä kuvattuun tarkoitukseen ja edellä kuvatussa laajuudessa.

Osapuolten velvollisuudet
Yleiset velvollisuudet
Kummankin Osapuolen on itsenäisesti huolehdittava suorittamansa Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Tämä velvoite pitää sisällään muun muassa, mutta näihin rajoittumatta, velvoitteen:

 • varmistaa ja dokumentoida laillisen käsittelyperusteen olemassaolo;
 • varmistaa Osapuolen käyttämien Henkilötietojen käsittelyjärjestelmien luottamuksellisuus, eheys, saatavuus ja vikasietoisuus;
 • huolehtia käsittelemiensä Henkilötietojen tarpeenmukaisesta päivittämisestä, korjaamisesta ja poistamisesta; sekä
 • huolehtia soveltuvan EU- ja kansallisen tietosuojalainsäädännön edellyttämän osoitusvelvollisuuden täyttämisestä.
  Osapuolten on kohtuullisissa määrin avustettava toisiaan Henkilötietoja koskevien, soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien noudattamisessa.

Osapuolen on toimitettava toiselle Osapuolelle kaikki tämän kohtuudella pyytämät tiedot, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että tietoja pyytävä Osapuoli käsittelee Henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei kuitenkaan ole toimitettava siinä tapauksessa, että pakottava lainsäädäntö tai Osapuolta sitova sopimusperusteinen salassapitovelvollisuus estää tiedon luovuttamisen.

Salassapito
Osapuolen on pidettävä Henkilötiedot salassa ja huolehdittava siitä, että niihin on pääsy ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joille se on välttämätöntä edellä kohdassa 2 kuvatun tarkoituksen toteuttamista varten.

Osapuolen on varmistettava, että kaikki henkilöt, joille se on myöntänyt pääsyn Henkilötietoihin, ovat tietoisia Henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteistaan ja käsittelevät niitä ainoastaan Käyttöehtojen ja Liitteen mukaisesti. Osapuolen on varmistettava, että ko. henkilöt ovat sopimuksin sitoutuneet noudattamaan Henkilötietojen salassapitoa tai että heitä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Henkilötietojen luovuttaminen
Ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu, Osapuolella ei ole oikeutta luovuttaa Henkilötietoja kolmansille osapuolille. Edellä sanottu ei kuitenkaan rajoita Osapuolen velvollisuutta luovuttaa Henkilötietoja viranomaisille pakottavan lainsäädännön nojalla.

Alihankkijoiden käyttö
Osapuoli saa käyttää alihankkijoita (”Henkilötietojen Käsittelijä”) Liitteen mukaisessa Henkilötietojen käsittelyssä. Osapuolen on solmittava Henkilötietojen Käsittelijän kanssa kirjallinen sopimus, jossa Henkilötietojen Käsittelijä sitoutetaan omalta osaltaan noudattamaan Liitteessä Osapuolelle asetettuja velvoitteita.

Osapuoli on velvollinen säännöllisesti varmistamaan, että hänen käyttämänsä Henkilötietojen Käsittelijät noudattavat salassapitoa, tietoturvaa ja muita Liitteessä ja tietosuojalainsäädännössä määriteltyjä velvollisuuksia, ja että Henkilötietojen Käsittelijöiden kanssa tehdyt sopimukset täyttävät tietosuojalainsäädännössä asetetut edellytykset.

Osapuoli vastaa käyttämiensä Henkilötietojen Käsittelijöiden toiminnasta kuin omastaan.

Rekisteröityjen oikeudet
Palveluntarjoaja huolehtii tietosuojalainsäädännössä asetetun informointivelvoitteen täyttämisestä Henkilötietojen osalta. Kohteen Tarjoaja sitoutuu Palveluntarjoajan pyynnöstä avustamaan Palveluntarjoajaa informointivelvoitteen täyttämisessä osallistumalla informointivelvoitteen edellyttämän dokumentaation laatimiseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että kumpikin Osapuoli on itsenäisesti velvollinen tahollaan ylläpitämään Tietosuoja-asetuksen 30 artiklan tarkoittamaa selostetta käsittelytoimista.

Palveluntarjoaja toimii ensisijaisena yhteyspisteenä Rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä. Kohteen Tarjoaja sitoutuu avustamaan Palveluntarjoajaa pyyntöjen toteuttamisessa. Pyynnöt voivat edellyttää Kohteen Tarjoajalta avustamista esimerkiksi tiedottamisessa ja viestinnässä, Rekisteröidyn pääsyoikeuden toteuttamisessa, Henkilötietojen oikaisemisessa tai poistamisessa, käsittelyn rajoittamisen toteuttamisessa tai Henkilötietojen siirtämisessä järjestelmästä toiseen.

Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä sanotusta huolimatta Rekisteröidyllä on Tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 3 kohdan mukainen oikeus kohdistaa pyyntönsä kumpaan tahansa Osapuoleen. Osapuolet sitoutuvat viipymättä ilmoittamaan toisilleen kaikista Henkilötietoihin liittyvistä, Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevista pyynnöistä.

Tietoturva
Osapuolen on toteutettava kaikki Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä riski huomioiden asianmukaiset tekniset, fyysiset ja organisatoriset suojatoimenpiteet, joilla varmistetaan Henkilötietojen korkea turvallisuustaso ja suojellaan Henkilötietoja luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, muutokselta tai paljastumiselta.

Palveluntarjoaja vastaa Sivuston alustan teknisestä tietoturvasta.

Tietoturvaloukkaukset
Osapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle Osapuolelle epäilemästään tai havaitsemastaan Henkilötietoja koskevasta tietoturvaloukkauksesta. Lisäksi Osapuolen on viipymättä ilmoitettava muista havaitsemistaan häiriö- ja ongelmatilanteista, joilla voi olla vaikutusta Rekisteröidyn asemaan ja oikeuksiin.

Mikäli Kohteen Tarjoaja epäilee tai on havainnut Henkilötietoja koskevan tietoturvaloukkauksen tapahtuneen, on tämän toimitettava Palveluntarjoajalle vähintään seuraavat tiedot:

 • tapahtuneen tietoturvaloukkauksen kuvaus, mukaan lukien asianomaisten Rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät sillä tarkkuudella kuin nämä ovat tiedossa;
 • tietosuojavastaavan tai muun vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi saada asiassa lisätietoja;
 • kuvaus tietoturvaloukkauksen todennäköisistä seurauksista; ja
 • kuvaus toimenpiteistä, joita Kohteen Tarjoaja ehdottaa tai joita se on jo toteuttanut tietoturvaloukkauksen johdosta, ja tarvittaessa toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi.
  Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen havaittuaan Osapuolten on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen poistamiseksi ja sen vaikutusten rajoittamiseksi ja korjaamiseksi.

Palveluntarjoaja vastaa Henkilötietoihin kohdistuneeseen tietoturvaloukkaukseen liittyvän ilmoituksen tekemisestä viranomaiselle ja Rekisteröidyille, elleivät Osapuolet tapauskohtaisesti toisin sovi.

Henkilötietojen säilytysaika
Osapuolen tulee säilyttää Henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin ne ovat tarpeellisia ja Osapuoli hyödyntää niitä Liitteen mukaiseen tarkoitukseen.

Osapuolen tulee viipymättä poistaa Rekisteröidyn suostumuksen perusteella käsiteltävä Henkilötieto, mikäli Rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen. Saatuaan Rekisteröidyltä ilmoituksen suostumuksen peruuttamisesta, Osapuolen on välittömästi ilmoitettava tästä toiselle Osapuolelle, jotta myös tämä voi viipymättä poistaa Rekisteröidyn suostumuksella käsitellyt Henkilötiedot.

Henkilötiedoista mahdollisesti otetuttuja varmuuskopioita tulee säilyttää enintään kuuden (6) kuukauden ajan.

Vahingonkorvausvelvollisuus
Kumpikin Osapuoli on itsenäisesti vastuussa sellaisesta kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta, joka on aiheutunut Henkilötietojen käsittelystä vastoin soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Osapuolten keskinäinen vastuu vahingon osalta määräytyy tietosuoja-asetuksen 82 artiklan mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että 82 artiklan 5 kohdassa mainitun ”korvauksen” katsotaan käsittävän myös toisen Osapuolen maksettavaksi koituneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Käyttöehdoissa sovittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta tässä kohdassa 3.9 tarkoitettuun vahinkoon.

Muut ehdot
Voimassaolo
Liite tulee voimaan Kohteen Tarjoajan hyväksyessä Käyttöehdot ja Liitteen itseään sitovaksi sopimukseksi. Liitteen voimassaolo päättyy Käyttöehtojen ja Liitteen muodostaman sopimuksen päätyttyä. Voimassaolon päätyttyä Osapuolet vastaavat niille tietosuojalainsäädännössä asetetuista velvollisuuksista itsenäisinä rekisterinpitäjinä.

Liitteen kohdat 3.9 (Vahingonkorvausvelvollisuus) ja 4.4 (Sovellettava laki ja erimielisyydet) säilyvät voimassa Liitteen voimassaolon päättymisestä huolimatta.

Sopimuksen muuttaminen
Muutokset Liitteeseen on tehtävä kirjallisesti kummankin Osapuolen allekirjoituksin. Suulliset muutokset ovat mitättömiä.

Sopimuksen siirtäminen
Liite ja siinä mainitut oikeudet ja velvollisuudet ovat sitovia vain Osapuolia kohtaan, eikä niitä voida siirtää kolmansille tai koskemaan kolmansia tahoja, ellei toisin ole Osapuolten välillä nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

Sovellettava laki ja erimielisyydet
Liitteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Liitteestä mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riita ensiasteena Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Tilaa Uudisovi.comin asuntovahti

Lähetämme sähköpostiisi tiedot uusista, sinua kiinnostavista uudiasunnoista.

  Alue*
  Kohdetyyppi*
  Huoneluku
  Etsin...

  Lähettämällä viestin hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.